Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» και «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 498.070,80€ (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας: 37535200-9, 34928400-2, 43325000-7, 34928200-0, 19500000-1, 79132000-8 και 43327000-1.

Ο εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνει όργανα παιδικής χαράς που θα απευθύνονται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, δάπεδα απορρόφησης κρούσεων κατάλληλα για να καλύψουν τα απαιτούμενα ύψη πτώσης, κατάλληλη περίφραξη περιμετρικά του χώρου της παιδικής χαράς καθώς και όλο τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να περιλαμβάνει μια σύγχρονη παιδική χαρά.Προσφορές υποβάλλονται είτε για το ΤΜΗΜΑ 1, είτε για το ΤΜΗΜΑ 2, είτε και για τα δύο τμήματα, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης αναφορικά με το ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ 0552017ΣΕ05500010. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.έργου 2017ΣΕ05500010) και περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 31236/22-6-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης αναφορικά με το ΤΜΗΜΑ 2 : «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)», είναι το Πράσινο Ταμείο και μέχρι του ποσού των 207.248,64€ και ο Δήμος Βέροιας με το ποσό των 51.812,16€. Η σύμβαση αναφορικά με το ΤΜΗΜΑ 2 περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας » η οποία έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 : «Αστική Αναζωογόνηση 2018», με βάση την απόφαση ένταξης 141.9.1/2018 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης την 20/12/2018 και ώρα 8.00 και καταληκτική ημερομηνία την 22/01/2019 και ώρα 17.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 28/01/2019 και ώρα 10:00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 8.033,40ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα μόνο τμήμα της προμήθειας, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερομένου τμήματος.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 17η Δεκεμβρίου 2018.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 2331350582, fax: 2331350515) , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Διευκρινήσεις επι του διαγωνισμού


Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Συνημμένα:

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Τεχνικές Προδιαγραφές - Πράσινο Ταμείο
  4. Περίληψη Διακήρυξης
  5. ΕΕΕΣ
  6. ΕΕΕΣ (xml)
  7. Διευκρινήσεις επι του διαγωνισμού

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη