Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-3-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για τη λειτουργία του Δημοτικού Ενδιαιτήματος (Καταφυγίου) Μικρών Ζώων και τον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος των αδέσποτων σκύλων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 407/2009 απόφασης του Δ.Σ., για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας στον πεζόδρομο του Εμπορικού Κέντρου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος περιπτέρου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση α) υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», β) συμπερίληψης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό) (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση α) υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», β) συμπερίληψης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Βέροιας έτους 2019. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής πνευματικών δικαιωμάτων για την έκδοση τετρακοσίων (400) βιβλίων του Γ.Θ.Χειμωνίδη με τίτλο «Οι Σανταίοι» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Καθορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων Εφήβων και Παίδων Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ «Κήποι Έβρου-Φλωροβούνι Θεσπρωτίας)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη έκδοσης νέας ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2019. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Ορισμός α) δύο δημοτικών συμβούλων και β) εθελοντικών οργανώσεων και συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Ορισμός διαχειριστή (υπολόγου) και υπευθύνου λογαριασμών των έργων α) «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», β) «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και γ) «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της Α΄ και Β΄ φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της «Μελέτης βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά έργα της Δ.Ε. Απ. Βεργίνας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του Δημοτικού Οικοπέδου Ο.Τ. 316» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας». (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας καθαρισμού του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ε.Γαζέπη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ν.Ημαθίας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Επί αιτήματος του Ν.Παπχιάνου για αλλαγή κατηγορίας στην υπ’ αριθ. 590/1994 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη. (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη