Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24-2-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 1255 αγροτεμαχίου της κοινότητας Τριλόφου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 80/2019 απόφασης του Δ.Σ. και β) δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Ν.Ημαθίας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 259/2011 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Βέροιας(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη α) ένταξης της Δ.Ε. Μακεδονίδος στο πρόγραμμα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «HOPEGENESIS» και β) θέσης του προγράμματος υπό την αιγίδα του Δήμου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», β) μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμματος συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για την τροποποίηση α) του τεχνικού δελτίου και β) της απόφασης ένταξης της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο/Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2020).(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στον Δήμο Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 707/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών και συγκρότησης επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου και β) ορισμού μελών και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 300/2019 απόφασης του Δ.Σ., για τον ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2019(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 1 και 2 γραφείων του 2ου ορόφου οικοδομής στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Περικλέους της πόλης Βέροιας, β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη α) εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας, β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Πατρίδας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του συμφωνητικού εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην περιοχή Σαραντόβρυσες(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2020.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του ιδιωτικού δάσους Γεωργιανών(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του συνιδιόκτητου δάσους «Καραγεωργίου»(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή των δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ»(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 16/10/2019 ως 30/12/2019(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός αυλείων χώρων σχολικών συγκροτημάτων.(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην «Ημέρα της γυναίκας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Επί αιτήματος του 3ου Γυμνασίου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δασκιωτών «Το Παλαιόκαστρο» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά αδύναμου δημότη(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση