Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 266 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν.4555/2018, των άρθρων 159 έως 162 του ν.3463/2006, του άρθρου 208 του ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του ν.4555/2018, του άρθρου 77 του ν.4172/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του ν.4555/2018 και το άρθρο 12 του ν.4623/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στις 17-3-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση ή μη α) Προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2021


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένα

Εισηγητικά θέματα 3ου ΔΣ 2021

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη