Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής της  χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», β) υποβολής πρότασης και γ-) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη καταρχήν σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 134/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης του αριθ. 31 καταστήματος της Β΄ στάθμης της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, στο Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Ν.Α. Βερμίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Καστανιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Τριποτάμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 100/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας, για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια»: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 147/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων (2017)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου για την υποστήριξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο:
Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο:
Έγκριση ή μη α) κοπής τριών ατόμων πλατάνου και κλάδευσης ενός ατόμου πλατάνου και β) φύτευσης τεσσάρων νεαρών δενδρυλλίων στην πλατεία της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο:
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία-Παράρτημα Ημαθίας εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο:
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών Παραδοσιακών Χορών, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο:
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών του ετησίου συνεδρίου της, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο:
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας και δημοτικού συμβούλου σε Καβάλα και Διδυμότειχο, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο:
Επί αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Θεάτρου «ΛΑΜΠΙΟΝΙ» για την παραχώρηση της χρήσης του θεάτρου της Τ.Κ. Ράχης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο:
Επί αιτήματος του ΟΑΕΔ-ΚΕΠΕΚ-ΕΠΑΣ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη