Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αποδοχής ή μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την α) επιβολή ή μη και τον καθορισμό τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων και β)  αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
 Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού. (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
 Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης. (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
 Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Κ. Βέροιας και στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων. (Εισηγητικό

ΘΕΜΑ 12ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
 Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
 Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2019 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 677/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη α) εγγραφής η μη του Δήμου Βέροιας στο Ευρωπαϊκό δίκτυο CIVITAS, β) διακήρυξης, γ) εγγραφής του Δήμου στο δίκτυο ΟΤΑ για τη Βιώσιμη Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, δ) επιλογής κλίμακας ετήσιας συνδρομής και ε) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη απονομής τιμητικής διάκρισης στον αθλητή Σάββα Θώμογλου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη απονομής τιμητικής διάκρισης στους αθλητές Άνθιμο Κελεπούρη και Ελένη Ιωαννίδου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας 

ΘΕΜΑ 21ο :
Επί αιτήματος του δημοτικού συμβούλου Α.Σιακαβάρα για τη χορήγηση άδειας απουσίας από τα καθήκοντά του (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) διαγραφής των οφειλομένων μισθωμάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 499 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Βεργίνας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)»  (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Αμοιβή για τη διεξαγωγή του προγράμματος «Εργαστήρια για το Place Marketing και τη Συμμετοχική Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών στον Δήμο Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διήμερου φεστιβάλ του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Βεργίνας «ΟΙ ΑΙΓΕΣ» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας καταχώρησης του Δήμου Βέροιας στην ηλεκτρονική έκδοση (www.ellinikifoni.gr) της ομογενειακής εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου μουριάς επί της πλατείας Ωρολογίου στην πόλη της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση α) της πλατείας Δημαρχείου και β) μέρους του ισογείου και υπογείου χώρου του Δημαρχείου (Εισηγητικό)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη