Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019 του, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση τυχόν απόψεών τους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης) στις 17-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 έως 13:00, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο
Λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων». (Εισηγητικό)

Θέμα 2ο
Λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της Μελέτης Βιοκλιματικού –Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών». (Εισηγητικό)

Θέμα 3ο
Λήψη απόφασης επί της μελέτης σήμανσης της οδού Βλάχων Ηρωίδων & Ακροπόλεως για τη σύνδεση με την γέφυρα Αφών Κούσιων Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

Θέμα 4ο
Λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο αγροτικής οδοποιίας στο Αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Τσιφλίδης