Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 08-09-2020 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" για προμήθεια ειδών διατροφής για ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19 και καθορισμός των κριτηρίων κατανομής μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ.152/2020 απόφασης Ο.Ε. και έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου» σε συμμόρφωση της αριθμ. 931/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής στο αριθμ. 1199 τεμάχιο αγροκτήματος Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής στο αριθμ. 1278 τεμάχιο αγροκτήματος Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση