Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 30-10-2020 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) για «Υποστήριξη Δήμου Βέροιας για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στον συνοικισμό Κυψέλης». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση δράσης με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: Βέροια, Όμορφη Πόλη». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στο Πάρκο Εληάς για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ). (Εισηγητικό)


Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να επισπευστεί η λήψη των παραπάνω αποφάσεων λόγω προθεσμιών για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση