Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020),  σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 23-11-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο
Υποβολή ή μη πρότασης στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου "Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»". (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη εγγραφής πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την διεξαγωγή μοριακών εξετάσεων στο προσωπικό του Δήμου, για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη: α) διενέργειας, β) μελέτης, γ) σύναψης σύμβασης, δ) συγκρότησης επιτροπής & ε) καθορισμού όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για τη δημιουργία μέσων προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» για λειτουργικά έξοδα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Κατερίνη και στην Αθήνα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικινδύνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη συνολικής οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.1517/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.1518/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητικό)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση