Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 22-12 -2020και από ώρα 08:00 έως 09:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη: α) διενέργειας, β) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών & γ) καθορισμού όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας» Υποέργο 1: «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 114ζ αγροτεμαχίου του αγρ/τος Τ.Κ. Πατρίδας», Υποέργο 2- «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα – Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δ. Βέροιας» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας -Τεχνική Βοήθεια» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγ/τος».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη απ ευθείας ανάθεση σύμβασης προμήθειας Ζωοτροφών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 323/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για τη δημιουργία προσωρινής κατηγορίας ένταξης στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με τίτλο «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ COVID-19».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 22/2020 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2021.( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 9ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 10ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχπλ. Μονάδες του Δ. Βέροιας».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 11ο Χορήγηση η μη παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης της υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».( Εισηγητικό ) ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Κ.Σαχινίδη.( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Κυρατζή.( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 16ο Επί αιτήματος Π.Β. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο του.( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Α.Τ.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Χ.Π.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση