Accessibility Tools

Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27-3-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της 636/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 48/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

4ο :

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ

5ο :

Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου, για τη σύνταξη γνωμοδότησης και την άσκηση αγωγής του Δ.Βέροιας κατά απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου μνημείου (αναμνηστικής στήλης) Μακεδονομάχων στην πόλη της Βέροιας και καθορισμού της θέσης τοποθέτησής τους.

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη α) διαγραφής προστίμου διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής και β) θέσης της αριθ. 7/2020 έκθεσης αυτοψίας στο Αρχείο.

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

11ο :

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη α)εξειδίκευσης κατηγοριών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων, β) ορισμού εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων για τη δωρεάν σήμανση, καταγραφή στο ΕΜΖΣ, στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς, γ) αύξησης του ποσού της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4830/2021  και δ) μείωσης του παραπάνω ποσού για τις ευπαθείς ομάδες

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και β) ορισμού εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5x5 Μακροχωρίου Δ.Βέροιας»

ΘΕΜΑ

16ο :

Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ»  για την έκδοση ψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη παράτασης του συμφωνητικού μίσθωσης του υπ’ αριθ. 132 αγροτεμαχίου του οικισμού Λαζοχωρίου Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών  και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός και πέριξ του προαύλιου 5ου ΓΕΛ  Βέροιας

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στον οικισμό Πατρίδας

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Μ.Ν.

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Ε.Π.

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Χ.Σ.

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Χ.Γ.

ΘΕΜΑ

32ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντου ποσού του Π.Χ. από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

33ο :

Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

34ο :

Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βέροιας) για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη