Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΑΚ» προϋπολογισμού 150.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικά

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 2ης προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.283,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 6.550,92 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσία κοινής επιστολικής αλληλογραφίας ...»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 26.947,46€ (με ΦΠA).

Περισσότερα...

Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού οδοποιίας

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας άδειας Εφαρμογής Λογισμικού Οδοποιίας και εκπαίδευση των χρηστών προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.280,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 5.307,20 € (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση