Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας»

 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 107.519,00 € (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικά με προϋπολογισμό 86.709,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε ,Απρόβλεπτα και απολογιστικά).

Περισσότερα...

Προσλήψεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού τομέα της ΚΕΠΑ για το διδακτικό έτος 2017-2018

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αρ. πρωτ. 14501/4-5-2017 (ΑΔΑ 6Φ29465ΧΘ7-ΥΒΔ) του ΥΠΕΣ και την υπ’ αριθμ. 32/2017 ΑΔΑ: 6ΡΔΚΟΕΘΦ-ΑΙ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως σαράντα τέσσερα (44) άτομα προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέλευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 και ειδικότερα:

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού – τοίχος προστασίας (firewall) προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.410,00 € (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας συστήματος σειράς προτεραιότητας

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας συστήματος προτεραιότητας στα ΚΕΠ της Βέροιας και στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.220,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 7.712,80 € (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση