Αρμοδιότητες
(αρ. 73, ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ιι) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ιι) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

Σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Βέροιας
(αρ. 74, ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από :
-τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο,
-από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και
-από έξι (6) μέλη, ..αν το δημοτικό συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη.

Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.
Η θητεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι διετής.
Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.
Με την αριθ. 564/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας ως εξής :

Κατανομή Μελών

Δημοτική Παράταξη Αριθμός Συμβούλων
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ 5
ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ 1
ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ 1
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ

1

 

Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Δημοτική Παράταξη
1 Τσιφλίδης Ηλίας (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση
2 Λυκοστράτης Βασίλειος Δράση Με Γνώση
3 Ασλάνογλου Στυλιανός Δράση Με Γνώση
4 Κορωνάς Θεόφιλος Δράση Με Γνώση
5 Σιδηρόπουλος Αθανάσιος Δράση Με Γνώση
6 Κελεσίδης Ευστάθιος Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη – Γεωργία Μπατσαρά
7 Μιχαηλίδης Γεώργιος Συνδημότες
8 Θεοδωρίδης Κυριάκος Προτεραιότητα στον Πολίτη
9 Τσανακτσίδης Δημήτριος Δικαίωμα για Νέα Βέροια 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Δημοτική Παράταξη
1 Ρίζος Κωνσταντίνος Δράση Με Γνώση
2 Θεοδωρίδης Θεόδωρος Δράση Με Γνώση
3 Γρηγοριάδης Καλλίστρατος Δράση Με Γνώση
4 Τζήμα-Τόπη Συρμούλα Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη – Γεωργία Μπατσαρά
5 Λαζόπουλος Νικόλαος Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη – Γεωργία Μπατσαρά
6 Κελεσίδης Χρήστος Συνδημότες
7 Μουχτάρη Πετρούλα Προτεραιότητα στον Πολίτη
8 Ράλλη Δήμητρα Δικαίωμα για Νέα Βέροια
Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη