ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Πρόσληψη κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) στο συνημμένο :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα  Διάρκεια      σύμβασης Αριθμός ατόμων 
Δήμος Βέροιας Βέροια ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 μήνες      1 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 46, 59100 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Χαριτίνης Παλαμούτη (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50533).


Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 12-10-2020 έως και 21-10-2020.

Γραφείο Προσωπικού
Χαριτίνη Παλαμούτη

Συνημμένα:

ΣΟΧ 3-2020
- Παράρτημα

 

Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Οριστικoί πίνακες επιτυχόντων - προσληπτέων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου μετα τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Πίνακες:

- Πλήρους απασχόλησης

- Μερικής απασχόλησης 

Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του Δήμου Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
2. Την αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 60943/30-9-20 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4259 Β΄).
3. Τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-20, καθώς και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-20 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το από 1-10-20 «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτό συντάχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
5. Την αναγκαιότητα λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
6. Ότι από την παρούσα δεν προκύπτουν δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος και επόμενων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του Δήμου Βέροιας τον Απόστολο Παυλίδη, υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Α’, με αναπληρώτριά του την Ευφραξία Βόλκου, υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Β’.

Το έργο του συντονιστή διαχείρισης COVID-19 περιγράφεται στο «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτό συντάχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και συνοδεύει την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας τρέχοντος και επόμενων ετών.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Αναζήτηση