Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων»(Γεωτεχνική)A.M. 125/2018 (επικ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
CPV 71335000-5
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 51.018,08 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή της παρακάτω κατηγορίας μελέτης:

44.363,55 για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα) και 6.654,53€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.veria.gr. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Βικέλα 4 Βέροια.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2331350665 και στο φαξ 2331021777 από την υπάλληλο Ψάρρα Κωνσταντίνα.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 17/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.


Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
Δήμου Βέροιας

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:

1. Διακήρυξη_ΑΔΑΜ
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
3. Τιμολόγιο
4. Περίληψη Διακήρυξη_ΑΔΑM
5. Προεκτίμηση Αμοιβής
6. Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. ΤΕΥΔ
8. Τεχνικό Αντικείμενο
9. Ερωτήματα
10. Απαντήσεις Υπηρεσίας

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη