Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμόγια την ανάθεση του έργου«Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων  » με προϋπολογισμό μελέτης 74.400,00€  (συμπεριλαμβανομένων τουΦ.Π.Α).

Το έργο είναικατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 38.300,00δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

2.Ταξινόμηση έργου κατά CPV:[45111100-9]-Εργασίες κατεδάφισης

3.Οιενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr)είτε να παραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα  γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 από τον κ. Βουτσιλά Στέφανοτηλ επικοινωνίας 2331350584αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται  μέχρι μιαημέραπριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9-07-2020και ώρα 10:00π.μ.(ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας στο ισόγειο οδός Βικέλα 4,ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

5.Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με ενιαίο ποσοστόέκπτωσης επί τοις εκατό επίτου προϋπολογισμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 125, του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης πτυχίου.Β. Προερχόμενες από κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσηςή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β ́ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμόδεναπαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

8.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥμε Κ.Α. 40/7425.001  Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

9.Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι με την εξάντληση του συμβατικού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 74.400,00€ και δεν μπορεί να συνεχισθεί μετά τις 31-12-202110.Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 τουΝ.4412/16)11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Συννημένα:

  1. Διακήρυξη
  2. Τεχνική περιγραφή
  3. Προϋπολογισμός
  4. Τιμολόγιο
  5. Προκηρυξη
  6. Έντυπο Οικονομικής

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη