Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας ««Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)», προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες DPO. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης εκτιμάται στα 19.960,20€ (χωρίς ΦΠΑ), 24.750,65 € (με ΦΠΑ 24%).

Με τη παρούσα πρόσκληση καλείστε να καταθέσετε την προσφορά σας (οικονομική), σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η 674/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΤΝΝΩ9Ο-538.
Η προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59132, μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ.

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση της προσφοράς.
Με την κατάθεση της προσφοράς οφείλετε να προσκομίσετε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο.

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών,
- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Μητροπόλεως 55, 3ος όροφος, τηλ.: 23313 50518), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.
Μ.Ε.Δ.


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Γεωργιάδου Μαρούλα
Πολιτικός Μηχανικός

 

Συνημμένα:
1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Έντυπο οικομικής προσφοράς
4. Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους οικονικούς φορείς

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη