Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 89.900,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV υπηρεσίας: 79413000-2, 79961100-9, 92111220-0, 72400000-4, 72200000-7. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα.

Συνημμένα:

1. ΜΕΛΕΤΗ
2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
5. ΤΕΥΔ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη