Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
 2. CPV 71222000-0 και 71314100-3
 3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.995,73€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
  • 44.030,00€ για μελέτη κατηγορίας 7(Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες)
  • 3.440,58€ για μελέτη κατηγορίας 9(Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές)
  • 4.699,52€ για σύνταξη τευχών Δημοπράτησης και 7.825,53€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
 4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 27/02/2018 στην ιστοσελίδα www.veria.gr . Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την υπηρεσία. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2331350593 και στο φαξ 2331021777 από την υπάλληλο Σιδηροπούλου Στέλλα
 5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 15/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.
 6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης:
  • για μελέτη κατηγορίας 7(Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες) Γ΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 9(Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) Α΄ ή μεγαλύτερης ως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων – ως προς την ειδική τεχνική εμπειρία -του άρθρου 19.3 της διακήρυξης
 7. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
 8. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα Δήμου Βέροιας (ΚΑ 30.7411.047).
 9. Η καθαρή προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 10. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής
 11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21.
 12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Συνημμένα:

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη