Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

2. CPV 71335000-5
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 44.269,66 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
              1. 2.658,15 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη)
              2. 33.530,50 € για μελέτη κατηγορίας 21  (Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα)
              3. 853,51 € για μελέτη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και 5.774,30 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 29/11/2018 στην ιστοσελίδα www.veria.gr . Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την υπηρεσία. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2331350588 και στο φαξ 2331021777 από την υπάλληλο Ευθύμιο Γκαβανά

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 11/12/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης:
• για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη) Α΄ ή μεγαλύτερης
• για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα) Α΄ ή μεγαλύτερης ως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων – ως προς την ειδική τεχνική εμπειρία -του άρθρου 19.3 της διακήρυξης

6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ Δήμου Βέροιας (ΚΑ 30.7412.005).

8. Η καθαρή προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

9. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ» Για να προσδιοριστεί θα αξιολογηθούν οι προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21.

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

 

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας


ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Συνημμένα 

Διακήρυξη Μελέτης & ΤΕΥΔ (doc)

Διακήρυξη Μελέτης & ΤΕΥΔ (pdf)

Τεχνικά Δεδομένα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προεκτίμηση Αμοιβής

Περίληψη

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη