Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: "Συντήρηση αγροτικών δρόμων"

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για το έργο: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων», προϋπολογισμού 80.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Συνημμένα αρχεία: syntirisi_agrotikon_dromon.pdf

Διακήρυξη συνoπτικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας

  1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

    Περισσότερα...

Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου

  1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
    Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233260-9

    Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Ταγανοχωρίου

Ο Δήμαρχος Βέροιας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δ.Κ. του Δήμου Βέροιας, με αριθμό τεμαχίου 61 εκτάσεως 28.687 τ.μ.

Περισσότερα...

Αναζήτηση