Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας φαρμάκων, αναλωσίμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου έτους 2018, για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.652,81 € (χωρίς ΦΠΑ), 3.035,40 (με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. Μαζί με την προσφορά τους θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίστηκαν από την υπηρεσία, καθώς επίσης και τις εταιρίες παραγωγής των προϊόντων που προσφέρουν και τον αριθμό ΕΜΠΑ τους.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018 προϋπολογισμού δαπάνης 74.397,89€ (με ΦΠA).

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υλικών τμήματος Τ.Π.Ε.

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας δικτυακού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (NAS) και βιντεοπροβολέα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.734,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.390,16 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης και λεπτομερούς διακήρυξης εκμίσθωσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Φυτειάς

Ο Δήμαρχος Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Δημοτικού Σχολείου Φυτειάς εμβαδού Ε=344,20 τ.μ. με τον περιβάλλοντα χώρο του στην Τ.Κ. Φυτειάς.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αρ. 386/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και ώρα: 11:00 –12:00.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Περίληψη διακήρυξης και λεπτομερούς διακήρυξης εκμίσθωσης του ισόγειου καταστήματος (καφενείου) εμβαδού Ε=72,00τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέροιας .
  2. Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του Έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων ΔΕ Βέροιας»
  3. Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
  4. Διακήρυξη για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020 Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 192.480,86€ με ΦΠΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
  5. Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 2018- 2019
  6. Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης και λεπτομερούς διακήρυξης εκμίσθωσης τμήματος εμβαδού 6.379,50τμ από το 1147ζ αγροτεμάχιο της T.K. Πατρίδας για κτηνοτροφική εγκατάσταση έως 70 μόσχων για δεκαπέντε (15) έτη .
  7. Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων ΔΕ Βέροιας»
  8. Διακήρυξη για τη φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης επτά (7) αγροτεμάχιων της Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας.
  9. Διακήρυξη εκμίσθωσης του με αρ. 194 αγροτεμάχιου οριστικής Διανομής 1955, της Τ.Κ. Άμμου.
  10. Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του Έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων»

Αναζήτηση