Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο (2) έτη», εκτιμώμενης αξίας 798.387,08€ (άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Συνοπτικό διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών αρτοποιείου

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022 προϋπολογισμού δαπάνης 32.851,75€ € (με ΦΠA).

Περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2020)

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2020) » με προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 48.387,10€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV :[45222000-9]

Περισσότερα...

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού 336.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών και ΗΜ

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45321000-3, 45331000-6, Κωδικός NUTS: EL 521

* τα σχέδια υπάρχουν στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 92998

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη