Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα"

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα» με προϋπολογισμό μελέτης 35.003,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Η/Μ με προϋπολογισμό δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Προκήρυξη για προμήθεια κτηνιατρικού υλικού του Δήμου Βέροιας για το έτος 2020

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού Δήμου Βέροιας έτους 2020, προϋπολογισμού 7.475,51 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα έτη 2021-2022

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 206.657,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα,τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, CPV: 39830000-9
1.ΟΜΑΔΑ Α1΄ : «ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24%», 31.389,02€
2. ΟΜΑΔΑ Α2΄ : «ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6%», 5.573,80€ ,
3. ΟΜΑΔΑ Β1΄: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 24%», 30.196,95€ ,
4. ΟΜΑΔΑ Β2΄ : «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 6%», 42.500,00€ ,
5. ΟΜΑΔΑ Γ΄ : «ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 24%» 17.121,00€,
6. ΟΜΑΔΑ Δ΄ : «ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ24%» 79.877,00€ ,

Περισσότερα...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης: «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας»

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας» προϋπολογισμού 62.448,45 €,

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη