Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση αγροκτήματος στην Πατρίδα

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο(2) τμημάτων από το υπ ́ αριθ. 1147ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας μόνο για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερα...

Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» προϋπολογισμού 56,513.24 € με ΦΠΑ. ( Χρηματοδότηση: από ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 30.7411.004 )

Περισσότερα...

Υποβολή προσφοράς για προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού στις υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.170,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.450,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 89.900,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV υπηρεσίας: 79413000-2, 79961100-9, 92111220-0, 72400000-4, 72200000-7. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα.

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη