Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη συνoπτικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας

  1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

    Περισσότερα...

Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου

  1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
    Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233260-9

    Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Ταγανοχωρίου

Ο Δήμαρχος Βέροιας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δ.Κ. του Δήμου Βέροιας, με αριθμό τεμαχίου 61 εκτάσεως 28.687 τ.μ.

Περισσότερα...

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου "Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου"

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» προϋπολογισμού 250.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών τάξης Α2 και άνω ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας Α2 ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών Α2 ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω.

Αναζήτηση