Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Απ.Παύλου (2020)»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Απ.Παύλου (2020)» προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας ή Οικοδομικών

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45222000-9, Κωδικός NUTS: EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ συστήματος 92816

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 30.10.20 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 Την 05.11.20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
- Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι Α1 και άνω Οικοδομικά ή Α1 και άνω Οδοποιία Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ύψους χίλια τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ(1451,00 €) ,θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 04-06-2021.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 02.30.7334.002 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου και προέρχεται από ΣΑΤΑ

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210)
ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

 

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης –Περιουσίας
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed] 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου»

  1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου»που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουςόρους της αναλυτικής διακήρυξης.
  2. CPV71320000-7

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 45.575,19 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΜΕ 15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ
1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   365,40 420,21    
2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 16 2.404,34 € 2.764,99€ 2.764,99€ Α΄
3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 21 15.469,97 € 17.790,47 € 17.790,47 € Α΄
4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 20 2.082,83 € 2.395,25 € 2.395,25 € Α΄
5 ΣΤΑΤΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ 08 11.798,93 € 13.568,77 € 13.568,77 € Α΄
6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ 07 1.918,35 € 2.206,10 € 2.206,10 € Α΄
7 Η/Μ  ΜΕΛΕΤΩΝ:                         09 2.436,00 € 2.801,40 €   2.801,40 €   Α΄
8 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   1.968,44 2.263,70    
9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   1.186,34 € 1.364,29 €    
  ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ   39.630,60 €      
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%      5.944,59 €      
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   45.575,19 €      
  ΦΠΑ 24%   10.938,05 €      
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   56.513,24 €      
             
  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 07/10/2020 στην ιστοσελίδα . Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την υπηρεσία.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2331350588 και στο φαξ 2331021777 από τον υπάλληλο Ευθύμιο Γκαβανά (πολιτικό μηχανικό)

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η  27/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης:

  • για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη) Α΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα) Α΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη) Α΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατική μελέτη) Α΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη) Α΄ ή μεγαλύτερης
  • για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ μελέτη ) Α΄ ή μεγαλύτερης

ως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων – ως προς την ειδική τεχνική εμπειρία -του άρθρου 19.3 της διακήρυξης

6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ Δήμου Βέροιας (ΚΑ: 30.7411.004).

8. Η καθαρή προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

9.Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ» Για να προσδιοριστείθα αξιολογηθούν οι προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης,σύμφωνα με τα κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους πουαναγράφονται στο άρθρο 21.

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσίας Δόμησης Περιουσίας 

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

 

Συνημμένα:

 - Ανακοίνωση
 - Ανακοίνωση - 2

 - Διακύρηξη
 - Μ1 Τεχνικά δεδομένα
 - Μ2 Συγγραφή υποχρεώσεων
 - Περίληψη διακύρηξης
 - Προεκτίμηση αμοιβής
 - ΤΕΥΔ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου"


1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου» με προϋπολογισμό μελέτης 35.582,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα"

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα» με προϋπολογισμό μελέτης 35.003,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Η/Μ με προϋπολογισμό δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη