Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23-5-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 40/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2017 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 16/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2017 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 425/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 39/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», για την τροποποίηση του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2018 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ-ΘΕΑΜΑ Ι.Κ.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη της αριθ. 14/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί έγκρισης των ισολογισμών και παραλαβής των εκθέσεων ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2013-2014-2015 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη της αριθ. 78/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (2η) του προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη επικαιροποίησης-τροποποίησης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.Δ.Μ.), β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγητικό(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δ.Βέροιας με την εταιρία «EAST WEST GREECE Μ.Ι.Κ.Ε.» για τη συλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη α) υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 16ου Δημοτικού Σχολείου (Φίλίππειο) και του 2ου Δημοτικού Σχολείου (Μελέτειο) Βέροιας, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη συμμόρφωσης του Δήμου στα πλαίσια του νέου ενιαίου νομικού πλαισίου, για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού E/E 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2018). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση α) δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από τον Δήμο Dongcheng της Κίνας για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα Ο.Τ. 94δ και 94ε και οδού που διαχωρίζει τα Ο.Τ. 94δ, 94ε με τα Ο.Τ.94β, 94γ, 94. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Δήμο Καζανλάκ Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του «115ου Φεστιβάλ των Ρόδων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος της Τ. Κ. Άμμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του αυλείου χώρου και του θεάτρου της Τ.Κ. Ράχης στον Όμιλο φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 388/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών/τριών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο διοργάνωσης από την Αντιδημαρχία Παιδείας ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Η αξία της διάγνωσης και της παρέμβασης στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας της 29ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για δράση τουριστικής προβολήςΈ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
γκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ασωμάτων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 6ου τμήματος της υπηρεσίας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας». (Εισηγητικό(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης-συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο :
Έγκριση ή μη πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο :
Έγκριση ή μη α) κοπής ενός (1) ατόμου φλαμουριάς και ενός (1) ατόμου βερικοκιάς επί της οδού Βλάχων Ηρωίδων 40, πλησίον της συμβολής της με την οδό Κονίτσης στην πόλη της Βέροιας και β) φύτευσης δύο (2) νεαρών καλλωπιστικών δενδρυλλίων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου λεύκης σε χώρο πρασίνου στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στην πόλη της Βέροιας και φύτευσης ενός (1) νεαρού καλλωπιστικού δενδρυλλίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου επί της οδού Εγνατίας, στη συμβολή της με την οδό Θεσσαλίας στην πόλη της Βέροιας και φύτευσης ενός (1) νεαρού καλλωπιστικού δενδρυλλίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο :
Έγκριση ή μη α) κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσιού, δύο (2) ατόμων ακακίας, ενός (1) ατόμου σορβιάς, ενός (1) ατόμου μουριάς και ενός (1) ατόμου πλατάνου και κλάδευσης ενός (1) ατόμου πλατάνου, ενός (1) ατόμου μουριάς και δύο (2) ατόμων ακακίας και β) φύτευσης έξι (6) νεαρών καλλωπιστικών δενδρυλλίων, πέριξ και εντός του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λυκογιάννης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου στην περιοχή «Πλατάνια» της Τ.Κ. Ριζωμάτων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 54ο :
 Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 55ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 56ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 57ο :
Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 58ο :
Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων και πλατειών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 59ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Ιστορικού Αυτοκινήτου Βορείου Ελλάδας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 60ο :
Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΓΑΣ Καράτε «ΕΡΜΗΣ» Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά Κιόσκι (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη