Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 10-11-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο
Υποβολή ή μη πρότασης για την ένταξη δημοτικών κτιρίων στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014-2021/GR-Energy, θεματική περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο
Ορθή επανάληψη της αριθμ. 358/2020 απόφασης Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 Μακροχωρίου»".(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022», για την Ομάδα Γ΄ «Γαλακτοκομικά Προϊόντα».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων Δ.Ε. Απ.Παύλου».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ.1 στην Κοινότητα Καστανιάς».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση βλαβών τσιμενταυλάκων Κοινότητας Πατρίδας)».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη 5ου Α.Π.Ε., 4ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και Α΄ Πίνακα εργασιών τροποποίησης σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Τ.

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Γ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Α.Τ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ι.Δ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο
Παράταση ή μη απόδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρο.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί άσκησης ανακοπής του αριθμ. 933 ΚΠολΔ στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.(Εισηγητικό)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση