Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 19-06-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός οικοπέδου ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου στο Ο.Τ. 442β της Αικατερίνης Αλαμπουρτζίδου–Ζαρκάδα προς το Δήμο Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Επιστροφή ή μη παραβόλου που αφορά ένσταση κατά της αριθμ. 35/2018 απόφασης της Ο.Ε. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων έτους 2018 για εγκεκριμένες δαπάνες έργων κ.λ.π. που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας - ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ασφάλιστρα ακινήτων» για την υπηρεσία «Ασφάλιση τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας (Δημαρχιακού Μεγάρου Μητροπόλεως 46, των δημοτικών κτιρίων Μητροπόλεως 55 & Βικέλα 4) και του περιεχομένου τους». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικισμών Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2018». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη των από 12-06-2018 πρακτικών επαναληπτικής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 33 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη των από 12-06-2018 πρακτικών επαναληπτικής φανερής προφορικής πλειοδοτικής  δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ. 101 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη  των από 12-06-2018 πρακτικών επαναληπτικής φανερής προφορικής πλειοδοτικής  δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 148 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Συκιάς  του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθμ. 180 αγροτεμάχιου Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθμ. 312δ αγροτεμάχιου Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθμ. 312ε αγροτεμάχιου Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθμ. 313 αγροτεμάχιου Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 1599/12926/09-05-2018 απόφασης Αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση εργασίας του έργου «Συντήρηση-Διαχείριση Δικτύων Δήμου» (Αποκατάσταση βλάβης δικτύου ΜΑΝ στο 9ο Δημοτ. Σχολείο Βέροιας). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης, μελέτης, τρόπου ανάθεσης και καθορισμός των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης, μελέτης, τρόπου ανάθεσης και καθορισμός των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Απ.Παύλου». 

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη δαπάνης, μελέτης, τρόπου ανάθεσης και καθορισμός των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας». 

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο. 

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων (Δ΄ διμήνου 2018). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου & πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των κτιρίων του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» (Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών RICOH). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» (Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών XEROX). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Σ.Δαλιγκάρο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Α.Κυρατζή. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Γ΄ Τριμήνου 2018). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρων του δήμου για άσκηση εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, αγωγών κυριότητας και παράστασής τους σ΄αυτές, προκειμένου τμήμα του αριθμ. 1172γ αγροτεμαχίου στη Δ.Ε. Βεργίνας να φαίνεται σαν ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρων του δήμου για άσκηση εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, αγωγών κυριότητας και παράστασής τους σ΄αυτές, προκειμένου τεμάχια του αριθμ. 1141γ αγροτεμαχίου στη Δ.Ε. Βεργίνας να φαίνονται σαν ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρων του δήμου για άσκηση εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, αγωγών κυριότητας και παράστασής τους σ΄αυτές, προκειμένου τα αριθμ. 39, 88α, 469β, 527β, 53 & τμήμα του 1141γ αγροτεμάχια στη Δ.Ε. Βεργίνας να φαίνονται σαν ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 36ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 66/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη