Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού δαπάνης 59.520,00€ (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), στις 17/8/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (γραφ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: E.Γκαραβέλη και Α. Μιζαντζίδου τηλ.: 2331350582 και 2331350616). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διεύθυνση διαδικτύου : www.veria.gr


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη