Accessibility Tools

Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των προμηθειών και υπηρεσιών της συνδιοργάνωσης του 5ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δ. Βέροιας με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου  , το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Σεπτεμβρίου, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 7.104,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 8.530.44€ (με ΦΠΑ 24% και ΦΠΑ 13%). Αναλυτικά:

 για την υπηρεσία της ομάδας Α η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 2.400,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 2.976,00€ (με ΦΠΑ 24%), 

για τις προμήθειες της ομάδας Β η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  1.080,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.339,20€ (με ΦΠΑ 24%),

για την προμήθεια της ομάδας Γ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  540,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 610,20€ (με ΦΠΑ 13%),

για τις προμήθειες της ομάδας Δ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  552,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 623,76€ (με ΦΠΑ 13%),

για την προμήθεια της ομάδας Ε η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  810,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.004,40€ (με ΦΠΑ 24%),

για την προμήθεια της ομάδας ΣΤ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  600,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 744,00€ (με ΦΠΑ 24%),

για την υπηρεσία της ομάδας Ζ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  660,00€ (χωρίς ΦΠΑ, η ασφάλεια αστικής ευθύνης δεν υπόκειται σε ΦΠΑ),

για τις προμήθειες της ομάδας Η η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  462,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 572,88€ (με ΦΠΑ 24%).

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές, (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη (τεχνική έκθεση) και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.   768/08—08-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης(ΑΔΑ:Ψ95ΨΩ9Ο-ΒΝ4 , ΑΔΑΜ:22REQ011068329).

Η διάρκεια του 5ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών  ορίζεται από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι προμήθειες και οι υπηρεσίες είναι διαιρετές ανά ομάδα:

      

  • Η υπηρεσία της ομάδας Α θα πραγματοποιηθεί στις 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου μετά τις 6.00μμ
  • Τα είδη της ομάδας Β θα παραδοθούν τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ
  • Τα είδη της ομάδας Γ θα παραδοθούν στην πλατεία Ωρολογίου στις 1 Σεπτεμβρίου
  • Τα είδη της ομάδας Δ θα παραδοθούν μία ημέρα πριν την έναρξη στην οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ
  • Τα είδη της ομάδας Ε θα παραδοθούν τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ
  • Τα είδη της ομάδας ΣΤ θα παραδοθούν στις 3 Σεπτεμβρίου στην τοποθεσία των Εβραϊκών Μνημάτων
  • Η υπηρεσία της ομάδας Ζ θα έχει ισχύ από την ημέρα έναρξης έως και την λήξη του Φεστιβάλ
  • Τα είδη της ομάδας Η θα παραδοθούν το αργότερο το μεσημέρι της 1ης Σεπτεμβρίου

 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, μέχρι και την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 και ώρα 14.00   

Η ανάθεση των προμηθειών και υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την ανάθεση οι μειοδότες οφείλουν να προσκομίσουν, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους.  Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

 Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,

- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ,

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.

3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016..

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής.

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

5. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50648 , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 Ασλάνογλου Στυλιανός

     

Συνημμένα:

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη