Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΔΕ Μακεδονίδος προϋπολογισμού 4.837,21 € (χωρίς ΦΠΑ) και 5.998,14 € (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. 412/7561/27-3-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.  
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ του παραγωγού των προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας (το αποδεικτικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του). Επιπλέον, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οφείλετε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50616 και 2331350582), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός

 

Συνημμένα:
1. Μελέτη
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη