Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ 2β του οικισμού Παλατιτσίων» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

 • CPV 71351810-4 Τοπογραφικές Υπηρεσίες
 • CPV 71410000 Υπηρεσίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • CPV 71351000-3 Γεωλογικές, Γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές Υπηρεσίες

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 203.626,21 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 • 57.258,74  € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη)
 • 110.764,32 € για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομική μελέτη)
 • 9.043,21 € για μελέτη  κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη και έρευνα)
 • και 26.559,94  € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 06/07/2020 στην ιστοσελίδα www.veria.gr . Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2331350579 από την υπάλληλο Δήμητρα Σιανοπούλου

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η  28η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης:
•    για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη) B΄ ή μεγαλύτερης
•    για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομική μελέτη  ) Β΄ ή μεγαλύτερης
•    για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη και έρευνα) A΄ ή μεγαλύτερης
ως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων – ως προς την ειδική τεχνική εμπειρία -του άρθρου 19.3 της διακήρυξη.

6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ Δήμου Βέροιας (ΚΑ 40.7413.007).

8. Η καθαρή προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

9. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 4.072,52 €

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ» Για να προσδιοριστεί θα αξιολογηθούν οι προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21.

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσίας Δόμησης Περιουσίας και
 Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΑλέξανδρος Τσαχουρίδης

Συνημμένα:

 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνικά Δεδομένα
 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 5. ΕΣΥ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη