Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 25-2-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 36 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την παροχή της υπηρεσίας καθαριότητας στον χώρο του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων στα διοικητικά όρια του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», για την ανάληψη της οικονομικής υπηρεσίας του Δημοτικού Ιδρύματος από τον Δήμο Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 6533/26-11-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης και ανάληψης των υποχρεώσεων από τον Δ.Βέροιας, ως δικαιούχου της πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βέροιας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «GIVMED» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη α) δράσεων και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη α) δράσης και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο Δημοτικό Άλσος Παπάγου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη προσαρμογής των οδών Ψαθά και Γενναδίου στην υφιστάμενη κατάσταση. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη εργασιών μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Σοφού στην πόλη της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2017)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη παράτασης (τμηματικής και συνολικής) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2018 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Μουσικό Οργανικό Σύνολο «Μονόγραμμα» του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή νύχτα» του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Tango Emocion και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας, β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασκιωτών Βέροιας «Το Παλιόκαστρο», β) παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για τη διοργάνωση ημερίδας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την διοργάνωση του εθίμου του «Καρνάβαλου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη