Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 18/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. & Γ. Ο.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2020 προερχόμενων από επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ). (Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 96/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας, περί αναμόρφωσης (2η) του προϋπολογισμού, έτους 2019 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη συμπερίληψης του έργου «Αγροτική οδοποιία Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση τμήματος του υπ’ αριθ. 71 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση τμήματος ρυμοτομούμενου οικοπέδου ιδοκτησίας Ε.Πιπερίδου (Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του υπ’ αριθ. 85 οικοπέδου του Ο.Τ. 19 της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 300/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», β) υποβολής της πρότασης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, γ) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και ε) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 136/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 10ου Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2019 στον Δ.Βέροιας (Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 7,98336 MW και συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο Αγροτεμάχιο 218, του αγροκτήματος «Μαυροδένδρι», του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα δημοτικής οδού από την Τ.Κ. Καστανιάς προς την Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 982/2018 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 681/2018 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη α) της μελέτης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» και β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη από τον προϋπολογισμό του Δήμου του επιπλέον ποσού για την υλοποίηση του έργου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Βεργίνας και Δ.Ε. Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Βέροιας στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Βεργίνας και Δ.Ε. Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ασωμάτων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας» (Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε. Απ.Παύλου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Σ.Μανίκα από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Επί αιτήματος της Off Road Team για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου «Μουσικό Κουτί» για την παραχώρηση της χρήσης του περιβάλλοντος χώρου της Εβραϊκής Συναγωγής (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Επί αιτήματος του Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη