Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη υποβολής φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη της αριθ. 229/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4η) του προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη παράτασης α) της λειτουργίας της δομής «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας» και β) των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (Ν. 4563/2018) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για την ένταξή τους σε αυτό», β) υποβολής αίτησης ένταξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη χωροθέτησης «Μεγάλου Πράσινου Σημείου» στον Δήμο Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου του 1ου ορόφου του Δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Άμμου, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Χρυσόπουλο (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Δ.Σαρμοκάσογλου κλπ. σε δόσεις (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Συκιάς στον Εκπολιτιστικό & Επιμορφωτικό Σύλλογο Συκιάς «Βάντα». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη α) κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων και β) απομάκρυνσης του κουβουκλίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζωμάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας».  (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία και εργασίες επιχώσεων-επένδυσης και μόρφωσης πρανών προστασίας στην περιοχή του ταμιευτήρα Χαράδρας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας α) ενοικίασης και β) κατασκευής εκθεσιακού περιπτέρου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη διοργάνωσης του 2ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τη Θρακική Εστία Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Έγκριση ή μη καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου ιβίσκου επί της οδού Κίμωνος 1-3 στην πόλη της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο :
Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων φλαμουριάς στο πάρκο επί των οδών Σταδίου και Υψηλάντου στην πόλη της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου εντός του αυλείου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο :
Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) ατόμων ιβίσκου εντός του αυλείου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.ΕΑ. Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 54ο :
Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου (Εισηγητικό)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη