Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 18/05/2021 και από ώρα 10:00 έως 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου Α΄ Τριμήνου 2021.

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή ή μη δωρεάς τριών παγκακιών από Ε.Μπακόλα και Δ.Τσιρέλα.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων για τις ανάγκες του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια φαρμάκων του Κοινωνικού Φαρμακείου.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Σωματείου.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση της αριθμ. 46/2021 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» Δήμου Βέροιας με το δ.τ. "ΚΑΠΑ", περί αναμόρφωσης (2ης) του προϋπ/σμού του έτους 2021.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση της αριθμ. 13/2021 απόφασης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (2ης) του προϋπ/σμού του έτους 2021.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση της αριθμ. 27/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισής της, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη μελέτης, προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 11ο Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιωτική επιχείρηση για την καθαριότητα του χώρου του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024».

ΘΕΜΑ 14ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κ.Βερμίου».

ΘΕΜΑ 15ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».

ΘΕΜΑ 16ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση ή μη παράτασης της 3ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης της Πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΘΕΜΑ 23ο Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ 24ο Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου του Δήμου (οικόπεδο 577,73 τ.μ. στο Ο.Τ. 19 της πόλης Βέροιας, χώρος παιδικής χαράς στην περιοχή Τσερμένι).

ΘΕΜΑ 25ο Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου του Δήμου (οικόπεδο 203,65 τ.μ. στο Ο.Τ. 122 της πόλης Βέροιας, χώρος παιδικής χαράς).

ΘΕΜΑ 26ο Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου του Δήμου (οικόπεδο 644,00 τ.μ. στο Ο.Τ. 126 της πόλης Βέροιας, χώρος παιδικής χαράς στην περιοχή Τενεκετζίδικα).

ΘΕΜΑ 27ο Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου του Δήμου (οικόπεδο 290,40 τ.μ. στο Ο.Τ. 300 της πόλης Βέροιας, χώρος παιδικής χαράς στην περιοχή Πράσινος Κήπος).

ΘΕΜΑ 28ο Ορισμός ή μη δικηγόρου Αθηνών για παράστασή του ενώπιον του Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή μας κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.», «ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε.», «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.» και Αριστείδη Φλώρου.

ΘΕΜΑ 29ο Ορισμός ή μη δικηγόρου Αθηνών για παράστασή του ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της άσκησης αναίρεσης του Αριστείδη Φλώρου (υπόθεση «ENERGA POWER TRADING Α.Ε») και της εταιρείας «ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Συνημμένο:

- Εισηγητικά

Αναζήτηση