Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Συμφωνια Πλαισιο 2ετους Διαρκειας Για Την Εκπονηση Τοπογραφικων Υπηρεσιων Για Τη Διασφαλιση Της Δημοτικης Περιουσιας Στο Κτηματολογιο» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

1. CPV 71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 51.893,4 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης
• 51.893,4€ για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτης)
και 7.784,0 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 7/7/2021 στην ιστοσελίδα www.veria.gr . Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την υπηρεσία.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2331350512 από την υπάλληλο Παραθυρά Χριστίνα

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 20/7/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης:
• για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες) Α ή μεγαλύτερης
ως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων – ως προς την ειδική τεχνική εμπειρία -του άρθρου 19.3 της διακήρυξης

6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα Δήμου Βέροιας (ΚΑ 02.40.7413.009).

8. Η καθαρή προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού.

9. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21.

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη