Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 8-4-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο: Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βέροιας για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη α) αποδοχής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
(Εισηγητικό) (Συμπληρωματικό)

ΘΕΜΑ 5ο: Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 44/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2019.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 διαμερίσματος οικοδομής επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 17, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
(Εισηγητικό) (Συμπληρωματικό)

ΘΕΜΑ 8ο: Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο: Διαπίστωση για την αναγκαιότητα παράτασης ή μη της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας και χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και εθνικούς πόρους
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Α΄θμιας Εκπ/σης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β΄θμιας Εκπ/σης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη α) λύσης της εκμίσθωσης χώρου στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς, β) επιστροφής της εγγυητικής επιστολής και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη καταρχήν ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Σανόπουλου κλπ. με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη συμψηφισμού ποσού εκτελεσμένων εργασιών με μισθώματα του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 12 γραφείου της Δημοτικής Αγοράς στον «Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Βεργίνας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 στη Δ.Κ. Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ζουζώ
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ποτίστρων».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2019
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εκτύπωση φακέλων με προπληρωμένο τέλος»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας προμήθειας εντύπων, προσκλήσεων και αφισών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τη σύνδεση στο υπάρχον ηχητικό σύστημα και χειριστήριο για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παράσταση Λιόστρες» για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο : Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 4ου Φεστιβάλ Ροδάκινου και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Εκκοκκιστήριο Ιδεών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας της εκδήλωσης «Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 54ο : Έγκριση ή μη α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 55ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη φιλοξενία μαθητών του Δήμου Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 56ο : Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

ΘΕΜΑ 57ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 58ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 59ο : Επί αιτήματος του σωματείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 60ο : Επί αιτήματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 61ο : Επί αιτήματος του σωματείου «Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα» για την παραχώρηση της χρήσης των πλατειών Ελιάς και Ωρολογίου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 62ο : Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 63ο : Επί αιτήματος του ΕΠΑΛ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 64ο : Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 65ο : Επί αιτήματος του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 66ο : Επί αιτήματος του σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
(Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη