Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 20-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 1255 αγροτεμαχίου της κοινότητας Τριλόφου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ Ν.Ημαθίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Επί αιτήματος του Σωματείου «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Επαναπατριζομένων, Ελλήνων-Ποντίων» για την έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. για τις εφαρμογές της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4387/2016 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 316/2011 απόφασης του Δ.Σ, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Κ.Ε.Π.Α. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 752/2019 απόφασης του Δ.Σ, περί ορισμού μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 575/2019 απόφασης του Δ.Σ, για την αντικατάσταση μέλους της συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Τροποποίηση της με α.π. 61079/25.1.1999 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – τμ. Βέροια- σταθεροποίησης της οδού (σήραγγα Σ3 – επίχωμα Γ4) και των υδραυλικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων), καθώς και την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Ορισμός μελών και συγκρότησης της επιτροπής του άρθρου 5 του κανονισμού λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς της Κοινότητας Ριζωμάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Λαζοχωρίου-Ταγαροχωρίου (2007)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Ορισμός μέλους στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Επί αιτήματος της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας για την παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δημαρχείου και β) τμήματος του 1ου ορόφου του Δημαρχείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα. (Εισηγητικό)

 

Η παρούσα συνεδρίαση γίνεται κατόπιν ανάκλησης της υπ’ αριθ. 5/13-3-2020 πρόσκλησης για συνεδρίαση του Δ.Σ. και λόγω της αναγκαιότητας λήψης αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη