Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

27η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη κανονισμού για τον καθορισμό ωραρίου και ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 146/2018 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου  προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2019. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 30/2018 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2019. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 238/2018 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2019 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 40/2018 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2019 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 13/2018 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» επί του απολογισμού του, έτους 2017. Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση του προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δ.Βέροιας, σχετικά με την αναχρηματοδότηση του υφισταμένου δανεισμού του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Καταρτισμός Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ.Βέροιας, έτους 2019. (Εισηγητικό) (1)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων του Παραρτήματος Ι της απόφασης «Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000855 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη 2ης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας» της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας» (Εισηγητικό) (1) (2)

ΘΕΜΑ 17ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 912/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Δ΄ κατανομή έτους 2018). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη Ο.Γ.-Ρ.Γ. στο Ο.Τ. 122 της πόλης της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 148 αγροτεμαχίου του συνοικισμού Λαζοχωρίου, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) καθορισμού του ελάχιστου ορίου προσφοράς και των αναπροσαρμογών του. (Εισηγητικό) (1)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των υπ’ αριθ. 7 και 8 γραφείων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δύο (2) αιθουσών του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Φυτειάς στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Φυτειάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή διενέργειας διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις Μετόχι-Όχθη Αλιάκμονα, Μανίκι και Τριπόταμος ή Καψούρες του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών τεχνικών Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δοβρά». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη α) 1ου Α.Π.Ε., β) 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., γ) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών, δ) διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης και ε) τροποποίησης της σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2016)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄Στάθμης Δημοτικής Αγοράς» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών κτιρίων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ξυλουργικών σχολικών κτιρίων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 54ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 55ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 56ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 57ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 58ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 59ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 60ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 61ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 62ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων σχολικών κτιρίων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 63ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 64ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 25/10/2018 ως 10/11/2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 65ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 66ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 67ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 68ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικινδύνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 69ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 70ο :
Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 71ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 72ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 73ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 74ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας εγκατάστασης θεματικού πάρκου Χριστουγέννων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 75ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας θεματικού πάρκου Χριστουγέννων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 76ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας θεματικού πάρκου Χριστουγέννων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 77ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας εγκατάστασης εξέδρας, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας θεματικού πάρκου Χριστουγέννων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 78ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 79ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 80ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 81ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 82ο :
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 83ο :
Έγκριση ή μη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 84ο :
Έγκριση ή μη μετακίνησης του αντιδημάρχου καθαριότητας στην Αθήνα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 85ο :
Έγκριση ή μη κοπής δώδεκα (12) ατόμων αριζόνας εντός του αυλείου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 86ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Παλιού Ηρώου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου (Εισηγητικό)

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη