Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-4-2019 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 15:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο: Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για τον καθορισμό ημέρας αργίας στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στις κοινότητες του Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης, για την τροποποίηση του ετησίου προγράμματος δράσης της.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο: Επί εισήγησης της Ο.Ε. για αποδοχή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Βέροιας με το Τ.Π. & Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4445/2016.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2018
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 66/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας, περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο: Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 16/2019 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού έτους 2019
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 67/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη α) αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», β) μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας» και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
(Εισηγητικό) (Συμπληρωματικό α') (Συμπληρωματικό β')

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για ενίσχυση κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 24-5-2019 ως 31/12/2019», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη καθιέρωσης λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας κατά την ημέρα του Σαββάτου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με την MKG GROUP S.A.  για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 179/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
(Εισηγητικό) (Συμπληρωματικό)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης του Πολιτιστικού Κέντρου-Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Αγίας Βαρβάρας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθ. 558/2018 απόφασης του Δ.Σ.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 988/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των υπ’ αριθ. 7 και 8 γραφείων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του υπ’ αριθ. 197 οικοπέδου της Τ.Κ. Πατρίδας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 7951/1989 απόφασης Νομάρχη Ημαθίας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 742/2018 απόφασης του Δ.Σ.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Βέροιας, οικοπέδου στο Ο.Τ. 55 της Δ.Κ. Μακροχωρίου.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή ή μη της επελθούσας άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, οικοπέδου στο Ο.Τ. 118 της πόλης Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2020.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 στη Δ.Κ. Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Πιερίων και Ανδριανουπόλεως στη Δ.Κ. Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη μετονομασίας οδού της πόλης Βέροιας σε οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη

ΘΕΜΑ 31ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη α) χρονικής επέκτασης της σύμβασης «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου (Π.Ε. 2,3,4,5,7)».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ2β του οικισμού Παλατιτσίων».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη καθορισμού ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. (χώρος πρασίνου) που βρίσκεται βόρεια του Ο.Τ. 173
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα Ο.Τ. 296α-296β.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ι.Τυριακίδη.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «ΩΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑ 40ο : Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημ. Σχολείου Βέροιας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων (Γεωτεχνική)».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο : Έγκριση ή μη 6ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».

ΘΕΜΑ 54ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄Στάθμης της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας»

ΘΕΜΑ 55ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ 56ο : Έγκριση ή μη 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 57ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 58ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 59ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 60ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 61ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 62ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 63ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων Δήμου Βέροιας (2019)»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 64ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 65ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών RICOH».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 66ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 67ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)»
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 68ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 69ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 70ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ ριθ. 202/2019 απόφασης του Δ.Σ. και β) πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 71ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 72ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 73ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 74ο : Έγκριση ή μη καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 75ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης».
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 76ο : Έγκριση ή μη α) φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 77ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

ΘΕΜΑ 78ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 79ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 80ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με το Εκκοκκιστήριο Ιδεών
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 81ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τη Θρακική Εστία Βέροιας της 6ης Συνάντησης Παιδικών Χορευτικών Τμημάτων και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 82ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας του εθίμου του «Κλήδονα» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 83ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης Διήμερου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 84ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 85ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 86ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου της 5ης Γιορτής Κηπευτικών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 87ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 88ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 89ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 90ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 91ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 92ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 93ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 94ο : Επί αιτήματος της Λαϊκής Συσπείρωσης για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Βελέτζα στη Δ.Κ. Μακροχωρίου
(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 95ο : Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
(Εισηγητικό)

 

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη