Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού  620.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Οικοδομικών και ΗΜ

Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45321000-3, 45331000-6,       Κωδικός NUTS: EL 521.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ συστήματος 90531

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 09.07.20 ημέρα Πέμπτη και  ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 15:00 μ.μ. Την 15.07.20 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού..

Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-    Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι κοινοπραξία οικοδομικών Α2 και άνω με ΗΜ Α2 και άνω ή εταιρεία με οικοδομικά και ΗΜ Α2 και άνω
-    Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  
ύψους εννιά χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (9992,00 €) και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 15-05-2021.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 02.64.7331.003 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου και προέρχεται από Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨ 2019ΕΠ00810014

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365)  ημερολογιακές ημέρες.

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης –Περιουσίας
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςΤσαχουρίδης Αλέξανδρος

Συνημμένα:

 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΕΘΕΣΗ
 3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚ
 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΗΜ
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 7. ΕΣΥ
 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 9. ΣΑΥ
 10. ΦΑΥ
 11. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 12. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 13. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ
 14. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
 15. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ
 16. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 17. ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 18. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ
 19. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
 20. e-ΤΕΥΔ
 21. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναζήτηση