Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την  Τρίτη  17-07-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Προέγκριση ή μη των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βέροιας για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτομέα S1313 “Τοπική Αυτοδιοίκηση” και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2017 έως 30/4/2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός οικοπέδου ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου στο Ο.Τ. 442β της Αικατερίνης Αλαμπουρτζίδου–Ζαρκάδα προς το Δήμο Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθμ. 5065/20-06-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και εξουσιοδότηση δικηγόρου του δήμου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α΄ στάθμης δημοτικής αγοράς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2018-2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Φυτειάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Ισόγειου καταστήματος (πρώην καφενείο) Ε=72 τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων έτους 2018 για εγκεκριμένες δαπάνες έργων κ.λ.π. που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια αριθμοδεικτών στύλων φωτισμού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. Κ.Α.Π.Α και Τ.Ε.Ι. Δ.Μ., για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης δικτύων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συνθετικού  δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» και «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Ι.Αντωνιάδη-Γρ.Τριγώνη). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και έγκριση ή μη δαπάνης για «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών αποκατάστασης ζημιών ανελκυστήρα και κυλιόμενου διαδρόμου ανάπλασης Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση ή μη δαπανών του Τμήματος Τεχνικό-Συντήρησης Έργων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 33ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Κ.Σαχινίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 34ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χ.Παραθυρά. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 35ο
Επί αιτήματος Π.Παπαϊωάννου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 36ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 253/2018 απόφασης Mον.Δ/κού Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά των Μ.Χαρούση & Φ.Ταραμονλή. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 37ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 857/2018 απόφασης Mον.Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά του Δ.Δαμκαλή. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 38ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ή μη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αγωγής αποβολής από μίσθιο και καταγγελίας μίσθωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 39ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας για νομική υποστήριξη πρώην δημάρχου του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 40ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας (αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου). (Εισηγητικά)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη