Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών»

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»
Προϋπολογισμού :105.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412.2016 για την εκτέλεση του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών» προϋπολογισμού 105.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης - Οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στη ΤΚ Πατρίδας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΤΚ ΠΑΤΡΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων
Οικοδομικών με προϋπολογισμό 8064,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς»

Ο Δήμος Βέροιας προτίθετε να προκηρύξει συνοπρικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας στην ΤΚ Κουμαριάς. 

Περισσότερα...

Εργασίες διαμόρφωσης – οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στη ΤΚ Πατρίδας

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης – οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στη ΤΚ Πατρίδας»
Προϋπολογισμού :10.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης – οριοθέτησης σε
κοινόχρηστο χώρο στη ΤΚ Πατρίδας» προϋπολογισμού 10.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω καθώς και εγγεγραμμένων στα μητρώα ΠΕ Ημαθίας. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας. Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συννημένο

Ανάρτηση Πρόθεσης Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Προσλήψεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού τομέα της ΚΕΠΑ για το διδακτικό έτος 2018-2019
  2. Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης της υπηρεσίας : «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων
  4. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υλικών τμήματος Τ.Π.Ε.
  6. Περίληψη διακήρυξης και λεπτομερούς διακήρυξης εκμίσθωσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Φυτειάς
  7. Περίληψη διακήρυξης και λεπτομερούς διακήρυξης εκμίσθωσης του ισόγειου καταστήματος (καφενείου) εμβαδού Ε=72,00τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέροιας .
  8. Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του Έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων ΔΕ Βέροιας»
  9. Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
  10. Διακήρυξη για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020 Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 192.480,86€ με ΦΠΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη