Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24-9-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη απ’ ευθείας αγοράς τμήματος του υπ’ αριθ. 437 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Τριποτάμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων των οικισμών του Δήμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη της αριθ. 80/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
 Έγκριση ή μη της αριθ. 26/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας, περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
 Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στην πράξη με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη του κόστους των μη επιλέξιμων δράσεων από ίδια έσοδα και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό (Εισηγητικό) (Εισηγητικό) (Εισηγητικό) (Εισιγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγητικό

ΘΕΜΑ 8ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Βέροιας έτους 2018 

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2018). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη διατήρησης της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 487α της πόλης της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 120/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την ανανέωση της εγγραφής του Δ.Βέροιας ως συνδρομητή σε τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα νομικής και τεχνικής πληροφόρησης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Πολυδένδρου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο:
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της προτεινόμενης ερυθράς α) της οδού Αγίας Ιερουσαλήμ και β) τμημάτων των οδών Αγωνιστών του 21, Θ.Σαραντηνού, Σ.Μπεκκελίδη και Ανώνυμής οδού της πόλης της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας  «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης λυμάτων οικισμού Κάτω Βερμίου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση γκρέιντερ για κάλυψη αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος (Τ.Κ. Σφηκιάς)» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών α) Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» και β) «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος (δ΄ τρίμηνο) της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δομικών σχολικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δομικών σχολικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων σχολικών κτιρίων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ξυλουργικών σχολικών κτιρίων»  (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Κατασκευή περιφράξεων σε επικίνδυνα πρανή ρεμάτων)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο:
Έγκριση ή μη 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος & Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο:
Έγκριση ή μη 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Καθαίρεση δύο αποσαθρωμένων τσιμεντοϊστών στην οδό Αναξαγόρα στη Βέροια)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 54ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ξενάγησης, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 55ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 56ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 57ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετοχίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ΄». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 58ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 59ο:
Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στη διοργάνωση-έκθεση ΙΜΑΤΗΙΑ QUALITY (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 60ο:
Έγκριση ή μη α) εκδηλώσεων και β) προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 61ο:
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου ακακίας επί της οδού Πιερίων 126 στην πόλη της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 62ο:
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας, στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 63ο:
Επί αιτήματος της ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 64ο:
Επί αιτήματος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων-Παράρτημα Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 65ο:
Επί αιτήματος του Συλλόγου «Το σπίτι της γιαγιάς Μαρίκας» για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 66ο:
Επί αιτήματος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Βέροιας για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Εισηγητικό)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη